Miljö

Isblästring är en torr, skonsam och miljövänlig rengöringsmetod. Ytan som rengörs, blästras med små partiklar av koldioxid i fast form, s.k. is-pellets. (Koldioxid är detsamma som vi andas ut.)

När is-pellets träffar ytan sker en snabb temperaturändring. Gasexpansion och blästringstrycket får smutsen/partiklarna att lossna och is-pellets värms upp av ytan och blir till gas igen.
Kvar blir endast smutsen/partiklarna som fanns sedan tidigare på ytan. Vilket omhändertas på bästa miljömässigt godtagbara sätt.

Vi vet att vi inte kan förändra världen. Men om vi alla hjälps åt så kan vi åstakomma en hel del.

Det första steget vi har tagit är att använda oss utav återvunnen gas.
Koldioxiden vi använder till is-blästring återvinns från industriprocesser istället för att släppas ut direkt via skorstenarna.

När det gäller klottersanering så har vi ett samarbete med några av Sveriges ledande kemister. Tillsammans har vi provat ut de bästa tänkbara produkterna som har så lite inverkan på miljön som möjligt, men fortfarande upprätthåller den höga verkningsgrad vi ställer på produkterna för att kunna erbjuda våra kunder en miljövänlig och effektiv sanering.

Genom att samla in restprodukter från rengöring/sanering till det lämpligaste lokala alternativ där de sorteras, och omhändertas på bästa miljömässigt godtagbara sätt kan återvinning och återanvändningen främjas och därmed minska uppkomsten av avfall och därmed minskar vi vår inverkan på miljön.

Det är vad vi på Isblästring Sverige Entreprenad AB eftersträvar.

Miljöpolicy

Vatten är ett av de bästa lösningsmedel och löser ämnen från både mark och luft. När obehandlat vatten används i industrin leder detta ofta till beläggningar och korrosion i systemen. Vi har kunskaper om vattnets effekter på miljön FÖRE, UNDER och EFTER processen.

Vi arbetar för miljön genom ständig vidareutbildning av personalen, lagbevakning kring vår verksamhet och genom våra miljömål. Våra miljömål anpassas mot kunden så att de ska få en optimerad process med ett långsiktigt och ekologiskt perspektiv. IKP Nord är sedan 2001 certifierat enligt ISO 14001. Se certifikatet som PDF.

Miljöpolicy

 • Sträva efter att – i samarbete med våra leverantörer och övriga intressenter kunna erbjuda våra kunder alternativa, mindre miljöbelastande produkter och emballage till våra kunder.
 • Alltid hålla oss uppdaterade och följa miljölagstiftning och regler, relevanta för vår verksamhet.
 • Informera våra leverantörer, kunder och intressenter om vår miljöpolicy genom publicering på hemsidan.
 • Arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra fastställda miljömål.
 • Kontinuerligt öka vår kompetens när det gäller våra produkters och tjänsters miljöpåverkan.

Benny Åhlund, Verkställande direktör
Godkänd 1 Feb 2001
Reviderad 8 Jan 2019

Några av våra tjänster:

 • Brandsanering
 • Elskåp
 • Elsanering
 • Klotterskydd
 • Hydraulaggregat
 • Hustak
 • Kraftstationer
 • Högtryckstvätt
 • mm

Isblästring Sverige Entreprenad AB

Besöksadress:
Sågverksgatan 35
652 21 Karlstad

E-post: info@ikpnord.se